Malin Wikström är tävlingsryttaren som bytte hindren mot juridiska tvister. Hon har specialiserat sig på hästjuridik och löser fall över hela landet. Samtidigt skriver hon på två böcker i ämnet – en för gemene man och en som är en riktig djupdykning i ämnet.

– De vanligaste tvister som jag har att göra med är när köpare och säljare är oense om huruvida hästen har ett väsentligt fel och om det felet fanns där redan när hästen såldes, berättar Malin Wikström.

För att undvika att det blir missförstånd så är det bästa sättet att kontrollera hästens bakgrund noggrant och skriva ordentliga kontrakt.

– Skulle något gå fel så är det bästa att i ett tidigt skede ta hjälp av en jurist så att förlikning kan ske innan man blir ovänner på riktigt, är Malins råd.

Befintligt skick

I ett köpekontrakt skriver säljaren ofta att hästen säljs i befintligt skick.

– Det innebär inte en generell friskrivning från allt ansvar när hästen säljs. Skriver man in alla hästens kända fel i köpekontraktet och berättar om dem för köparen så kan inte köparen vända sig mot säljaren för just de specifika felen. Trots detta gäller det dock att oavsett om hästen säljs i befintligt skick så får hästen inte vara i väsentligt sämre skick än köparen har fog att förutsätta i förhållande till pris och övriga omständigheter, förklarar Malin.

Har hästen sålts i befintligt skick så brukar det också stå i kontraktet att köparen haft möjlighet att undersöka hästen. Köparen kan inte åberopa fel som han eller hon borde sett vid en undersökning – och har inte köparen undersökt hästen så får han eller hon inte åberopa fel så länge säljaren inte handlat i strid med ”tro och heder”.

– Hur mycket man bör undersöka hästen, alltså besikta och röntga den innan köpets ingående kan variera mycket både beroende på hästens pris och vad du ska använda hästen till, säger Malin Wikström. I de fall en legitimerad veterinär undersökt hästen på klinik, röntgat hästen och meddelar att hästen är utan anmärkning så är vanligtvis undersökningsplikten för köparen uppfylld.

Undersökningsplikten ökar i det fall veterinären finner ett litet fel som kan tyda på allvarlig skada. I det fall köparen väljer att inte undersöka detta mer noggrant kan det anses så som att köparen inte uppfyllt undersökningsplikten innan köpets ingående.

Vem ska man handla av?

Vid köp av häst från näringsidkare kan de i många fall erbjuda dig som kund en mycket bättre service än privata säljare. Många erbjuder möjlighet att provrida flera hästar samtidigt, ger prövotid eller i vissa fall även bytesrätt i upp till ett år efter köpet.

– Men normalt sett så vet näringsidkaren inte så mycket om hästens bakgrund. Köper du från en privatperson som älskat och tagit hand om hästen under en längre tid så kan du få betydligt mer information – om personen är ärlig, säger Malin.

När du som privatperson köper häst av en hästhandlare är det konsumentköplagens regler som blir tillämpliga. Konsumentköplagen kan inte avtalas bort så köparen får sämre villkor än de som anges i lagen. Därför erbjuder hästhandlare ofta bytesrätt.

Är säljaren privatperson är det köplagen som ska tillämpas vid eventuell tvist mellan parterna. Enligt köplagen är parterna fria att avtala oavsett om detta blir till fördel eller nackdel för köparen. Om avtalet skulle innehålla regler som man kan anse vara oskäliga kan de möjligtvis jämkas eller åsidosättas.

Hästhandlare har större ansvar

Den största skillnaden mellan att köpa häst från privatperson eller hästhandlare är att bevisbördan flyttas till säljaren under sex månader efter ett konsumentköp. Det vill säga om hästen visar sig ha något fel och detta visar sig inom sex månader så anses felet ha funnits där redan vid försäljningen. Någon sådan regel finns inte vid hästköp av privatperson.

– Köper man av en näringsidkare kan man få skadestånd om hästen anses ha varit skadad vid försäljningen. Sådana kostnader kan vara skadestånd för stallplats, foder, transporter, veterinärkostnader, förlorad arbetsinkomst med mera. Köper man av en privatperson har köparen endast möjlighet att få skadestånd för de direkta skadorna, förklarar Malin.

Har du köpt hästen via en hästförmedlare och ägaren till hästen är en privatperson är det konsumentköplagen som ska tillämpas. Köparen kan då bestämma om han eller hon ska driva talan mot hästhandlaren eller privatpersonen.

Avhjälpande omleverans eller prisavdrag?

När det gäller köp av lös egendom, så kan säljaren och köparen mötas genom avhjälpande, omleverans eller prisavdrag innan hävning och därefter skadestånd. Detta fungerar inte alltid när det kommer till hästar.

– När det gäller avhjälpande kan det fungera i vissa fall, till exempel om du köpt en klapphingst och köparen går med på att hästen kastreras av säljaren, men köparen får då inte utsättas för stor olägenhet eller förlust på grund av detta för då är det inte skäligt, förklarar Malin.

Omleverans kan fungera om du köper hösten av ett försäljningsstall. Prisavdrag är en vanlig förlikning i hästtvister.
– Säljaren återbetalar en del av köpeskillingen och därmed är köparen nöjd med hästen trots att den hade ett fel redan när köpet gjordes, förklarar Malin.

Efter köpet

Du som köpare tar risken för hästen när första hoven ställs på lämmen om hästen hämtas – eller när första hoven ställs på marken om den lämnas.

– Allt sådan kan förstås avtalas bort om man vill ha det på annat sätt, säger Malin.

Skulle du sedan upptäcka ett fel som antas ha uppkommit innan försäljningen så ska det meddelas så fort som möjligt till säljaren. Du har vanligtvis två månader på dig att häva köpet efter det att du upptäckt det väsentliga felet.

– Är ni inte överens så ta kontakt med en jurist så snabbt som möjligt för att undvika att det blir en långvarig tvist, säger Malin.

Vid en tvist i domstol är det köparen som vanligtvis betalar för hästens kostnader under själva tvisten men i det fall köparen vinner tvisten är det vanligtvis säljaren som får betala även detta till köparen. Då måste detta ha yrkats i stämningsansökan.

– Kommer domstolen fram till att hästen haft ett väsentligt fel redan vid försäljningen så kan köparen även ha rätt till skadestånd, säger Malin.

Vid ett noggrant köp där ett ordentligt avtal görs ska det dock aldrig behöva gå så långt.

– Följer du checklistan så undviker du risken att hamna i en tvist om hästköpet, säger Malin Wikström.