Några av punkterna i vår checklista är självklara för många men det är inte alltid köpet är avslutat efter ägarbytet. Problem kan uppstå efter det att hästen har anlänt till sin nya ägare eller när dennes förväntningarna inte har uppfyllts.

Det kan finnas en eller flera olika orsaker till att det uppstår problem efter överlåtelsen: 

 • miljöombytet för hästen
 • ny ryttare
 • ny utrustning
 • köparens brustna förväntningar
 • bristande information

Dessa fem omständigheter kan medföra stora bekymmer för såväl säljare som köpare. Många är av den uppfattningen att med det ”perfekta avtalet” skulle alla problem vara ur världen, men det ”perfekta avtalet” existerar inte när det är fråga om förväntningar, känslor och – som oftast vid hästköp – även stora summor pengar.

Öka chanserna till smidigare affär

Agria har tagit fram en checklista som en hjälp till parterna i ett hästköp. Följer man punkterna ökar sannolikheten för att hästköpet blir enkelt, smidigt och fritt från efterföljande bekymmer. Målsättningen med checklistan är att minska risken för att brustna förväntningar uppstår efter överlåtelsen och därmed undgå rättslig tvist.

 • Skaffa information om den andra parten

Är den andra parten välkänd på ett positivt eller negativt sätt? Det går även bra att kontrollera hos Kronofogdemyndigheten om den andra parten har haft ekonomiska problem (görs via telefon och är kostnadsfritt). Vid köp från försäljningsstall, hör med någon annan som köpt häst därifrån.

 • Skaffa information om hästen

Säkerställ att hästen har ett hästpass och kontrollera det noga. Tänk på att även om vissa medicinska behandlingar som hästen fått ska stå i passet så är det inte säkert att det gör det. Forska i hur hästen tillbringat sina första år – prata med uppfödaren. Mycket utevistelse i stora hagar leder ofta till friska och starka hästar! 

Be om hästens försäkringsnummer och skaffa fullmakt för att kunna kontrollera skadehistoriken med försäkringsbolaget. Googla hästen – även hästar finns online nu för tiden. Är det en tävlingshäst så titta i  förbundets tävlingsdatabas och/eller Equipe online. Hur ser resultaten ut? Har den varit borta en längre tid från tävlingsbanan så fråga varför.

 • Undersök / uppge tidigare ägare

Ta eventuellt kontakt med hästens tidigare ägare – om den haft någon. Har hästen fungerat väl under en lång tid så är chansen större att den är hållbar. Prata också gärna med stallkompisar och andra som kanske har sett hästen på tävling.

 • Var noga med provridningen

Prova hästen flera gånger – och gärna någon annanstans än i hästens hemmiljö. Låt gärna en mer erfaren ryttare provrida hästen (till exempel en licensierad tränare). Köparen måste vara övertygad om att det är rätt häst för honom/henne. Känner du dig osäker, ta med en duktig tränare. Var med när hästen borstas, leds ut och in ur boxen och sadlas. På så vis kan du upptäcka olater som till exempel sadeltvång.

 • Använd en erfaren veterinär som du har förtroende för

Gör en ordentlig besiktning av hästen hos en veterinär du litar på. Detta gäller bägge parter. Om parterna inte har förtroende för samma veterinär bör bägges veterinärer få undersöka hästen innan överlåtelsen. Veterinärerna har idag en ny ”handbok” rörande dessa besiktningar. Fråga gärna veterinären om han följer de råd som ges där.

Som säljare bör du lämna uppgift om veterinärbesök. Uppgift om tidigare veterinärbesök ger ofta betydelsefull information och risken för eventuella tvister minskar. Säljare kan friskriva sig från fel eller brister för olika kända eller ännu inte kända fel på hästen (se §10 och §11 i mallavtalet). Till exempel kan en stor del av friska och välmående hästar ha kissing spines eller lösa benbitar. Existensen av dessa är inte nödvändigtvis lika med problem. Att säljaren friskriver sig skall istället mynna ut i att köparen på ett eller annat sätt kontrollerar saken och genom en veterinär får information om det är att betrakta som ett problem eller om det rör sig om en mer normal avvikelse.

 • Fråga / uppge vilka förväntningar som finns

Var tydlig med vad du skall ha hästen till när du pratar med säljaren och ha gärna med det i kontraktet. Om säljaren upplever att förväntningarna inte passar med hästen kan säljaren avstyra en överlåtelse som sannolikt skulle skapa problem i framtiden.

 • Avsluta köpet

Skriv alltid kontrakt. Använd den mall som finns på agria.se eller, vid osäkerhet eller tveksamhet, ta hjälp av jurist. Vid köp av häst från utlandet är det viktigt att det specificeras i avtalet att en eventuell tvist skall avgöras i svensk domstol och enligt svensk lag. Kontakta en jurist för kontroll och eventuellt upprättande av köpeavtalet. 

Avslutande kommentar

Kom ihåg att alla hästar inte uppför sig och presterar lika med olika ryttare. Det finns ett mått av kemi mellan människa och häst. Hästen är ingen maskin utan är en individ, ett levande väsen som har upplevt många olika situationer under sitt liv. En häst må vara ny för köparen men den har likafullt en historia bakom sig. Hur hästen kommer att vara i framtiden speglas av att hästen är levande och i ständig förändring, bland annat beroende på miljön runt hästen.

Agria har bett advokaterna Carl-G Leissner och Jonas Gustafsson att ta fram en mall för ett avtal vid överlåtelse av häst. Vid eventuella funderingar vid en enskild överlåtelse är det vår rekommendation att konsultera en erfaren rådgivare/jurist för att lösa problem innan överlåtelsen istället för rådgivning i efterhand. Detta för att undvika långdragna och kostsamma processer i domstol.

 


Konsumentköplagen och köplagen

I konsumentköplagen står vilka rättigheter du har som konsument när du köper en vara av en näringsidkare. I lagen hittar du bland annat vilka regler som gäller om det är fel på en vara och vad du då kan kräva av säljaren.

Lagen gäller:

 • köp av lösa saker, till exempel livsmedel, kläder, möbler, bilar eller hästar
 • byte av lösa saker
 • beställning av en vara som ska tillverkas

Konsumentköplagen är en i huvudsak tvingande lag. Det innebär en stor fördel för dig som konsument eftersom det betyder att näringsidkaren inte får ge dig sämre villkor än vad som står i lagen.

Lagen gäller inte (såvitt gäller hästköp):

 • vid köp mellan privatpersoner
 • vid köp mellan två näringsidkare

Enlig Konsumentköplagen är definitionen av en näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. Undantag blir därmed en bilhandlare som säljer sin dotters häst (utanför bolaget). Exakt var gränsen går mellan en näringsidkare och en icke näringsidkare är svårt att säga. Men tveklöst är en fysisk person som regelmässigt handlar med hästar näringsidkare. Till dessa kommer tävlingsryttare som försörjer sig mer eller mindre inom hästnäringen och uppfödare som regelmäs-sigt säljer föl. Samt alltid bolag i form av aktiebolag (AB) eller handelsbolag (HB).Till detta kommer att det blir ett konsumentköp enligt konsumentköplagen när en näringsidkare har förmedlat köpet.

Konsumentköplagen är till för att skydda köparen

Ett exempel skulle vara att du som är hobbyryttare lämnar din häst till en professionell tävlingsryttare för försäljning. Tävlingsryttaren finner en köpare till hästen och bidrar någor-lunda aktivt till överlåtelsen (med eller utan ersättning). Denna överlåtelse blir även den ett konsumentköp enligt konsumentköplagen. Köplagen gäller i alla tillfällen då säljaren är en privatperson som säljer till en näringsidkare, säljaren är en privatperson som säljer till en annan privatperson och en näringsidkare som säljer till en annan näringsidkare.

Konsumentköplagen vs Köplagen

Konsumentköplagen är en skyddslagstiftning vilken skyddar köparen. Effekten blir att säljaren befinner sig i en ibland mycket svår situation. Parterna kan inte avtala bort konsumentköplagen utan den gäller oavsett vad man har avtalat. Därför är det extra viktigt i ett konsumentköp att säljaren informerar om vilka brister som hästen må ha (främst konstaterade) och skriver in dessa i avtalet. Genom att köparen vet om bristerna är dessa inte längre att betrakta som fel i juridisk mening. Har man i avtalet till exempel sagt att hästen har-, eller misstänkts ha, såväl kissing spines som spatt kan köparen inte åberopa dessa saker som dolda fel och kräva återgång eller prisreduktion. Mer om konsumentköplagen och köplagen hittar du på konsumentverkets hemsida.