Så behandlar vi personuppgifter

Gå direkt till:

Vi värnar om din integritet

Vi värnar om din integritet och är därför mycket försiktiga när vi behandlar dina personuppgifter. På den här sidan kan du läsa om hur vi samlar in, delar och använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Det är viktigt att du tar del av informationen och om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss. 

Vad är en personuppgift?

All information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet är personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Dataskyddsförordningen GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla den 25 maj och ersätter den svenska personuppgiftslagen. Även om mycket är sig likt ställs det nu högre krav på hur företag samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifterna hämtas från dig när du tecknar avtal med Agria eller genom andra kontakter mellan dig och Agria. Det kan till exempel vara genom webbformulär, chatt, ansökningar på papper och telefonsamtal som spelas in. Vi kan även få personuppgifter från andra bolag inom Länsförsäkringsgruppen, din arbetsgivare eller från andra samarbetspartners så som till exempel djursjukhus och kliniker. Vi kan även i vissa fall inhämta hälsouppgifter från vårdgivare men enbart om det är nödvändigt för att fastställa anspråk på försäkringsersättning. Därutöver inhämtar vi personuppgifter löpande från allmänt tillgängliga källor såsom privata och offentliga register.

Uppgifter kan även inhämtas från en tredje part, exempelvis vid gruppförsäkring där vi får uppgifter från den organisation som ingår gruppförsäkringsavtal med oss eller vid skadereglering där vi kan få uppgifter från en skadelidande tredje man eller från en annan försäkringsgivare vars kund också är involverad i samma skada. 

Agria behandlar personuppgifter om dig i de fall du t.ex. är försäkringstagare, försäkrad, medförsäkrad, inbetalare, skadelidande, god man, förvaltare, fullmaktshavare, kontaktperson eller företrädare för en juridisk person eller webbplatsbesökare. 

De personuppgifter som behandlas är exempelvis namn, civilstånd, kontaktuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om yrke och medborgarskap, ekonomiska förhållanden samt hälsouppgifter. Vi behandlar även onlineidentifikatorer såsom IP-adresser, MAC-adresser eller motsvarande.

En förutsättning för att Agria ska kunna tillhandahålla dig aktuell tjänst eller produkt, eller vidta övriga åtgärder som begärs av dig under avtalsperioden till exempel i samband med skadereglering, är att du tillhandahåller de personuppgifter som Agria efterfrågar och som är nödvändiga för ingående och fullgörande av avtal med Agria.  

Därutöver kan skyldighet att tillhandahålla personuppgifter även föreligga till följd av lag eller annan författning, exempelvis för att uppfylla penningtvättslagstiftningens bestämmelser eller Finansinspektionens allmänna råd och föreskrifter. 

Försäkringsbolagen inom Länsförsäkringar kan också registrera och hämta vissa uppgifter från ett för försäkringsbranschen gemensamt skade­anmälningsregister (GSR). Detta register innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att försäkringsbolaget får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. Ändamålet med GSR är att tillhandahålla ett underlag till försäkringsföretag för att identifiera oklara försäkringsfall. Därigenom kan företagen motverka utbetalning av ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter. Uppgifterna kan även användas i avidentifierad form för statistiska ändamål.

Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. Se www.gsr.se för mer information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret.

Försäkringsbolagen inom Länsförsäkringsgruppen kan också komma att lämna uppgifter till Larmtjänst som är samverkansorganet för försäkringsbranschen vad gäller utredning av oklara uppgifter och eftersökning av stulen egendom. Personuppgiftsansvarig för Larmtjänst är Larmtjänst AB, Box 24158, 104 51 Stockholm.

När den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är samtycke får du lämna ett sådant samtycke för att vi ska få behandla dina personuppgifter. Ett exempel när samtycke krävs är när de personuppgifter som lämnas till oss innehåller känsliga personuppgifter*.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vi har då fortsättningsvis ingen rätt att behandla uppgifterna med stöd av samtycket, varför de då inte längre kan läggas till grund för en ansökan eller fortsatta behandlingar.

*Med känsliga personuppgifter avses uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person eller uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

Agria kommer aldrig att sälja dina personuppgifter. Däremot lämnar vi ut personuppgifter till andra bolag inom Länsförsäkringsgruppen för statistiska ändamål och även för marknadsföringsåtgärder. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till andra företag som Agria eller andra bolag inom Länsförsäkringsgruppen samarbetar med för att utföra sina tjänster, exempelvis Bankgirocentralen, leverantörer av IT-infrastrukturtjänster, försäkringsförmedlare samt återförsäkringsbolag. Det kan gälla både inom och utom EU- och EES-området. Se ytterligare information om mottagare utanför EU och EES (under avsnitt tredjelandsöverföring).

Därutöver kan dina personuppgifter lämnas ut till myndigheter, om Agria är skyldiga att göra det enligt lag. I samband med tvister och andra förfaranden för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk kan personuppgifter också komma att lämnas ut till domstolar, nämnder och motparter. Därutöver kan uppgifter om ditt sakförsäkringsinnehav även lämnas ut till personer som du delar hushåll med.

Den rättsliga grunden för att lämna personuppgifter till andra bolag är för att kunna fullgöra våra avtal med dig, eller rättslig förpliktelse om vi är skyldiga enligt lag. I vissa fall kan det även vara en intresseavvägning, till exempel Agrias eller Länsförsäkringars berättigade intresse att marknadsföra produkter och tjänster från andra bolag inom Länsförsäkringsgruppen. 

Om Agria lämnar ut dina uppgifter till mottagare utanför EU- och EES-området, vidtar Agria lämpliga skyddsåtgärder för säkerställande av att dina rättigheter och friheter tillvaratas såsom exempelvis genom ingående av standardiserade dataskyddsavtal. 

Personuppgifterna kommer att sparas så länge avtalsförhållandet består, annat åtagande eller rättsligt anspråk kan göras gällande och därefter i högst 10 år utöver innevarande år med hänsyn till regler om preskription. I vissa fall kan uppgifterna komma att sparas längre tid på grund av annan lagstiftning såsom försäkringsavtalslagen eller föreskrifter om kapitaltäckningskrav som Agria och Länsförsäkringar vid var tid måste uppfylla. Andra tidsfrister kan också gälla när personuppgifter sparas för andra syften än på grund av avtalsförhållandet och är för att Länsförsäkringar ska uppfylla gällande lagstiftning avseende exempelvis bokföring (7 år).

Uppgifter som enbart behandlas för marknadsföringsändamål och som inte leder till avtal sparas normalt som längst sex månader. 

Med profilering avses automatisk behandling av personuppgifter som används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, såsom exempelvis personliga preferenser, intressen och vistelseort. Agria behandlar personuppgifter för profilering för marknadsföringsändamål i syfte att kunna erbjuda dig anpassade produkter och tjänster. Profilering kan även användas för premiesättning och automatiserade beslut samt för att motverka bedrägerier.

Agria använder sig i vissa fall av så kallat automatiserat beslutsfattande, det vill säga beslut som fattas utan mänsklig inblandning och som har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Det kan exempelvis ske i samband med skadereglering. 

Hantera avtal, ansökningar & offerter 

Fullgöra och administrera avtal

Exempel:

 • Samla in, registrera och administrera de uppgifter som behövs för avtalet
 • Uppdatera uppgifter som folkbokföringsadress
 • Hantera inbetalningar av försäkringspremier
 • Reglera försäkringsskador, exempelvis via direktskadereglering
 • Beräkna premier och avgifter
 • Svara på dina frågor via webbformulär, telefon eller chatt
 • Återförsäkra våra försäkringsrisker i förekommande fall
 • Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk som till exempel regressanspråk

Hantera ansökningar & offerter 

Exempel:

 • Registrera de uppgifter som behövs för att lämna offert
 • Bedöma en ansökan om exempelvis försäkring eller bolån
 • Samla in, kontrollera och registrera de uppgifter som behövs för att ingå avtal
 • Förbereda och genomföra rådgivning till dig om våra produkter och tjänster

Rättslig grund: Fullgörande av avtal & samtycke

Denna insamling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås. 

I vissa fall kan vi behöva samla in känsliga uppgifter, hälsouppgifter och facklig tillhörighet, och då behöver vi ditt samtycke för att kunna behandla dessa uppgifter.

Följa lagar & förordningar

Uppfylla krav enligt gällande lag eller annan författning

Exempel:

 • Kontrollera personuppgifter mot sanktionslistor som vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att tillämpa
 • Rapportera till myndigheter, både svenska och utländska

Behandlingar som grundas på vårt berättigade intresse

Förbättra våra produkter & tjänster

Exempel:

 • Utveckla och förbättra våra produkter och tjänster, både befintliga och nya
 • Utveckla och testa våra system för att hantera våra produkter och tjänster på ett säkert och effektivt sätt

Förebygga skador

Exempel:

 • Ge råd och tips för att undvika eller minimera skador
 • Ta fram statistik om sjukdomar och olycksfall för forskning och information i syfte att förebygga och minimera skador. 

 

Kunna erbjuda dig anpassade produkter och tjänster

Exempel:

 • Ge en helhetsbild av dina engagemang inom Länsförsäkringsgruppen
 • Genomföra marknadsföring som till exempel direktmarknadsföring via e-post och sms
 • Marknads- och kundanalyser, i vissa fall inklusive profilering
 • Genomföra kundnöjdhetsundersökningar
 • Ta fram statistiska underlag för våra riskbedömningar och försäkringsprodukter

Förhindra bedrägerier

Exempel:

 • Vi använder personuppgifter för att förebygga, utreda och avvärja bedrägerier. Det kan innebära kontroller i offentliga register samt samverkan med Larmtjänst och deras samarbetspartners

Rättslig grund för vår personuppgiftsbehandling 

Fullgörande av avtal

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås. Se exempel på behandlingar under Hantera avtal, ansökningar & offerter.

Rättslig förpliktelse

Behandlingen av dina personuppgifter krävs enligt lag eller annan författning. Det kan vara behandlingar som beskrivs under Följa lagar & förordningar men även behandlingar i sådana fall när du inte är avtalspart men vi har en rättslig förpliktelse att uppfylla.  

Berättigat intresse

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt eller annan parts berättigade intresse, såsom exempelvis vårt berättigade intresse av att utveckla och anpassa vårt erbjudande till dig, marknadsföring, intresset att förhindra försäkringsbedrägerier etc. Vi genomför även behandlingar för att hjälpa dig att förebygga skador. Dessa behandlingar utförs dock bara under förutsättning att sådant berättigat intresse väger tyngre än dina och andras intresse av skydd för den personliga integriteten. Se exempel på behandlingar under Behandlingar som grundas på vårt berättigade intresse. 

Samtycke

När den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är samtycke får du lämna ett sådant samtycke för att vi ska få behandla dina personuppgifter.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vi har då fortsättningsvis ingen rätt att behandla uppgifterna med stöd av samtycket, och om en viss behandling utförts med stöd av samtycket kommer vi inte längre kunna slutföra behandlingen. Det innebär exempelvis att om handläggning av en ansökan sker med stöd av ett lämnat samtycke, och samtycket återkallas under pågående handläggning, kommer vi inte längre kunna handlägga din ansökan. Ett återkallande påverkar inte den rätt Agria haft att utföra åtgärder så länge samtycke funnits.

I vissa fall kan vi behöva samla in känsliga uppgifter, såsom hälsouppgifter och facklig tillhörighet. Om behandlingen inte är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk behöver vi ditt samtycke för att kunna behandla dessa uppgifter.

Rättsliga anspråk

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk i samband med tvister och andra förfaranden, exempelvis regressanspråk. 

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar, eller har tillgång till, om dig (registerutdrag). 

För att begära ett registerutdrag kan du skicka ett meddelande till oss via post. För att ingen annan ska kunna ges tillgång till dina uppgifter måste vi kunna identifiera dig. 

Begära ut personuppgifter

Skicka en skriftlig och signerad begäran till:

Agria Djurförsäkring
Att: Registerutdrag
Box 70306
107 23 Stockholm

Du kan begära att få ta del av de personuppgifter som du själv har tillhandahållit och som Agria behandlar elektroniskt, genom en elektronisk kopia. Du kan även begära att den elektroniska kopian ska överföras direkt till en annan personuppgiftsansvarig om detta är tekniskt möjligt. Ansökan om dataportabilitet kan göras på samma sätt som ansökan om registerutdrag. En förutsättning för att du ska kunna motta den elektroniska kopian är att du identifierat dig. 

Agria är skyldiga att ha korrekta och aktuella personuppgifter om dig. Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära rättelse eller komplettering av dessa. Du har även rätt att begära att vi begränsar omfattningen av personuppgifter som behandlas om dig vid exempelvis utredning av intresseavvägning.

Under vissa förutsättningar kan du begära att uppgifter om dig raderas när de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilka de samlades in. Agria tar bort uppgifter om dig när dessa inte längre behövs, men kan på grund av annan lagstiftning vara skyldiga att spara data om dig för att uppfylla lagkrav.

Du har rätt att invända mot sådan behandling av uppgifter som grundar sig på berättigat intresse eller allmänt intresse. Du har även rätt att invända mot direktmarknadsföring som till exempel erbjudanden via SMS. Det gör du enklast genom att kontakta oss här.

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande om beslutet kan ha rättsliga följder eller i betydande grad påverkar dig på annat sätt. Agria har dock rätt att använda sig av automatiserat beslutsfattande om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan dig och Agria eller du har gett ditt samtycke.

Personuppgiftsansvarig är Försäkringsaktiebolaget Agria (publ).
Bolag inom Länsförsäkringsgruppen har också gemensamma kundregister med allmänna uppgifter om dig, såsom namn, kontaktuppgifter och uppgifter om engagemang. Behandlingar sker bland annat för automatisk adressuppdatering, samordning av bolagens information och marknadsföring till dig. För gemensamma kundregister är bolagen inom Länsförsäkringsgruppen gemensamt personuppgiftsansvariga och har därför upprättat ett s.k. datadelningsavtal.

Kontakta oss vid frågor

Har du frågor om dataskydd eller vill använda dig av någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. 

Dataskyddsombud

Vi har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och andra bestämmelser som gäller för behandling av personuppgifter. Dit kan du även vända dig för att göra andra invändningar mot behandling av dina personuppgifter. 

E-post: dataskyddsombud@lansforsakringar.se
Adress: Dataskyddsombud, Länsförsäkringar AB, 115 41 Stockholm.

Du har också alltid rätt att lämna in ett klagomål eller lämna in anmälan om överträdelser av dataskyddsförordningen till datainspektionen.

Ansvarig för dina personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är det bolag inom Länsförsäkringsgruppen som du har ingått avtal med eller annars lämnat personuppgifter till, eller som har erhållit dina personuppgifter från tredje part, exempelvis din arbetsgivare.

Bolag inom Länsförsäkringsgruppen har också gemensamma kundregister med allmänna uppgifter om dig, såsom namn, kontaktuppgifter och uppgifter om engagemang. Behandlingar sker bland annat för automatisk adressuppdatering, samordning av bolagens information och marknadsföring till dig. För gemensamma kundregister är bolagen inom Länsförsäkringsgruppen gemensamt personuppgiftsansvariga och har därför upprättat ett så kallat datadelningsavtal.