Ibland kan det vara mycket angeläget att hålla kvar en häst som gått omkull i liggande ställning. Detta gäller till exempel då en häst under körning gått omkull och fastnat i vagnen eller i annan utrustningen. Svårt skadade och ymnigt blödande hästar som lagt sig ned av matthet eller chock, klarar sig i allmänhet bäst om de inte ideligen försöker komma på fötter. En svårt skadad häst löper dessutom ofta risken att gå omkull igen och skadan kan då förvärras ytterligare.

Den som assisterar veterinären under en operation vid en svårare skada, har dessutom nytta av att känna till hur man håller kvar en häst som lagts omkull med muskelförlamande injektion till dess att narkosmedlet hunnit verka.

Handla bestämt

Om du beslutat dig för att hästen måste hållas kvar i liggande ställning, gäller det att sätta all kraft bakom beslutet. Du närmar dig hästen från ryggsidan och söker att pressa ned huvudet. Det här stadiet är svårast. Det gäller att lägga tyngden så nära hästens huvud som möjligt – och pressa på med hela sin kroppstyngd.

Så snart hästens huvud är på väg ned mot frambenen, bör det dras bakåt. På detta sätt låser man de nerv- och muskelfunktioner som hästen använder då den reser sig.

När hästens huvud väl vilar mot marken, pressar du med knä eller armbåge mot dess hals – fortfarande så nära huvudet som möjligt. Ju längre ut mot huvudet du lägger tyngdpunkten, desto svårare är det för hästen att lyfta huvudet. Det är också viktigt att halsen bibehålls sträckt i en båge bakåt.

Håll kvar huvudet

Har man väl fått det här greppet om hästen. Är det förvånansvärt lätt att hålla den kvar. Det verkar faktiskt som om de flesta hästar ger upp när de känner att de inte kan resa sig. Att huvudet är fixerat har en viss paralyserande verkan. Detta gäller endast så länge hästen inte utsätts för någon beröring. Många gånger måste man flytta hästen för att kunna frigöra den från utrustningsdetaljer, påbörja första hjälpen, etc. Då kan hästen bli skrämd och dess första reflex är i allmänhet att försöka resa sig eller sprattla sig fri.

Försök att bremsa innan du berör, lyfter eller flyttar en liggande häst. En häst som ligger ned och av skrämsel börjar sparka kring sig utgör alltid en säkerhetsrisk för de människor som finns i dess närhet. Bremsning minskar ”retningströskeln” och gör hästens reaktioner mindre explosiva. 

Hästen ofta uppskrämd

När en häst som gått omkull ska resa sig igen, är det viktigt att den är försedd med tygel, töm eller grimskaft. En häst i den situationen är ofta uppskrämd, och kan vilja springa iväg så snart den kommer på fötter. Den som handskas med hästen ska vara beredd på detta.

Ibland kan det vara svårt att veta, om en skadad häst ska lyckas hålla sig på benen och själv ta sig från platsen. Tänk på din egen säkerhet om hästen skulle falla på nytt. Välmenta försök att stötta en häst som är på väg att falla kan till exempel innebära en stor risk. En häst som faller handlöst utgör en given fara.

Slutligen ska vi behandla ännu ett riskmoment. Det händer att hästar som trampat upp i fasta föremål och fastnat, inte kan frigöras från dessa så länge de befinner sig i liggande ställning. När hästen sedan reser sig upp sitter kanske en del av till exempel ett fårstängsel eller en vagn kvar kring ett av bakbenen. Hästen – som legat tämligen stilla så länge huvudet var fixerat mot marken – kan då börja sparka våldsamt för att göra sig fri från det främmande föremålet. På så sätt ökar risken för en allvarlig följdskada.

I situationer som den ovanstående bremsar man hästen innan den reses. Ibland kan det vara svårare att resa hästen i bremsat tillstånd, men för det mesta går det bra om man hjälper till genom att ge den stöd. Om hästen måste hållas liggande länge är det bra om något mjukt, till exempel en jacka, läggs under huvudet för att skydda ögat.

Hästen har fastnat och står upp

Den här situationen kan uppstå till exempel om hästen fastnar med bettringen eller grimman i ett utskjutande föremål, eller när den fastnar med ett ben i ett staket. I de flesta situationer när en häst känner att den sitter fast, reagerar den mycket explosivt.

Om den fastnat med ett framben, är det troligt att den kastar sig bakåt och drar allt vad den orkar för att komma loss. I en sådan situation hjälper det inte att man söker tala lugnande till hästen eller klappa den. Man måste alltid ingripa drastiskt och resolut.

Håll hästen stilla

Om man inte direkt kan befria hästen – till exempel genom att dra av den tränset (då tränsringen fastnat) eller sparka loss en hov (till exempel i ett boxgaller eller i ett spjälstaket) – bör all kraft inriktas på att hålla hästen stilla, så att den inte själv ökar risken för allvarligare skada. Detta sker bäst genom att man snabbt och resolut tar ett kraftigt ”bremstag” om överläppen på hästen (se avsnittet om bremsning).

Försök snabbt att begränsa hästens rörelsefrihet. Detta sker bäst genom att man binder hästen kort, så att dess rörelsefrihet blir så gott som obefintlig. Känslan av att sitta oåterkalleligen fast med huvudet har en paralyserande verkan på många hästar. För att man ska lyckas binda upp hästen på det sättet, krävs att man har tillgång till lämpligt uppbindningsmaterial och att man är flera personer som kan hjälpas åt.

Glöm inte din egen säkerhet

I situationer som ovanstående är det tyvärr ganska lätt att bortse från den egna säkerheten. En häst som kastar sig för att komma loss går lätt omkull – och risken att få den över sig måste givetvis beaktas. Är utrymmet dessutom trångt, väger man risken för hästen mot risken för skada på sin egen person.

Det är viktigt, att man iakttar hästens reaktioner då man närmar sig. Vissa hästar kan förändra beteende då de sitter fast. En del kan till och med bli aggressiva. En känd norsk travtränare, Gunnar Eggen, blev illa biten då han försökte hålla kvar en häst som gått omkull i ett lopp. Det är inte självklart, att den häst du delar vardagen med är samma snälla individ då den sitter fast i ett staket eller ett boxgaller. Den har en medfödd skyddsinstinkt som ibland kommer fram i den här typen av situationer.

De mest effektiva åtgärderna är de som du kan göra på det förebyggande planet. Se till ett staket och boxgaller är konstruerade så att hästen inte kan fastna i dem. Parkera inte cyklar eller vagnar intill de utrymmen där hästarna står uppbundna vid den dagliga skötseln.