Tips för att minska parasittrycket

 • Skilj på vinter- och sommarhagar.
 • Se till att ha så stora hagar att hästarna aldrig behöver äta nära sitt eget träck.
 • Avmaska alltid nya hästar tre dagar innan de släpps in i hagarna.
 • Mocka hagarna. Det håller nere smitt-trycket.
 • Låt undersöka träckprov inklusive analys för stor blodmask på våren.
 • Bokför provtagningsdatum, resultat, datum för avmaskningar och vilket medel som används för varje individ. med analys på våren för att bilda dig en uppfattning om läget. För dagbok över hästarna så att du vet smittläget och vem som avmaskades när.
 • Fodra grovfoder ur tråg, istället för att lägga maten direkt på marken utomhus.
 • Låt beteshagarna vila något år från hästar.
 • Växelbeta med annat djurslag, till exempel får eller nöt
 • Ta en grovfoderskörd på marken innan du släpper ut hästarna på marken.
 • Om du har möjlighet, plöj upp hagen och så någon gröda, skörda och så i vall igen.

Ta träckprov för att få en uppfattning

- Det är viktigt att skaffa sig en bra uppfattning om hur parasitförekomsten i gruppen ser ut. Det får man genom att ta träckprov och låta analysera för äggförekomst och stor blodmask på våren i april-maj innan hästarna släpps på bete. Om hästen utsöndrar mer än 200 EPG (ägg per gram) eller motsvarande eller har stor blodmask eller bandmask, bör man avmaska för att förhindra att smitta byggs upp i gräshagarna, säger Eva Osterman-Lind. Har man gjort det på våren, räcker det att göra en uppföljande äggräkning i september-oktober.

De vanligaste avmaskningsmedlen avdödar inte äggen, utan maskarna. Vid en avmaskning kommer de döda maskarna och äggen som finns i tarmen ut med träcken inom 1-4 dygn. Därför är det bra att låta hästen gå kvar i vinterhagen några dagar efter avmaskning, om den senare ska släppas på bete. Däremot behöver inte hästen stå inne i box när den är nyavmaskad.

- Det kan vara bra ur miljöhänseende att samla upp träck från en nyavmaskad häst och lägga på gödselhögen. Framför allt ivermektin-preparat kan vara giftiga för vattenlevande organismer, säger Eva Osterman-Lind.

Stor blodmask mest skadliga parasiten

Stor blodmask är den mest skadliga parasiten för häst och kan orsaka kolik. Även bandmask associeras med kolik. En vuxen frisk häst lider sällan av parasiter. Däremot är föl och unghästar känsligare och ska inte utsättas för hagar med höga smitt-tryck. Dessa åldersgrupper behöver man i regel avmaska för att de ska växa normalt och inte bli sjuka.

- Föl ska inte gå med stora spolmaskbördor. Det kan vara lämpligt att träckprovsundersöka och eventuellt avmaska föl på hösten och i januari, säger Eva Osterman-Lind.

Vuxna, till synes friska hästar finns ingen anledning att ta träckprov på under vintern. Då är det ingen aktivitet i gräset och ägg som kommer ut med träck utvecklas inte.

Provta alla hästar i en flock för att få en helhetsbild

- EPG anger antalet maskägg per gram, men det är inte så bra koppling mellan EPG och total maskbörda, eftersom olika arter av maskar producerar olika mycket ägg. Om det finns få maskar producerar varje mask fler ägg. Dessutom finns det alltid larvstadier som inte producerar ägg alls. Träckprov är däremot utmärkt för att bedöma hur mycket smitta som sprids av en häst, vilket kan användas som grund för avmaskning, säger Eva Osterman-Lind.

Genom att provta alla hästar i en flock får man en bra helhetsbild av besättningen. Dessutom får man en bra uppfattning om betesrutinerna fungerar. För att hålla smitt-trycket på en låg nivå är det viktigt med bra och genomtänkt hagskötsel och strikta rutiner för nya hästar.