Symtom

Denna streptokock tillhör normalfloran i hästens luftvägar. Därför orsakar den heller inte normalt några besvär för hästen.

I vissa fall, sanHästar drabbas av och till av olika smittsamma sjukdomar. Jordbruksverket ansvarar för att bekämpningsåtgärder vidtas mot djursjukdomar av för samhället mycket allvarlig natur. Exempel på sådana sjukdomar är de epizootiska sjukdomarna, som mul-och klövsjuka och svinpest, och vissa andra sjukdomar som kan spridas från djur till människa, som rabies och salmonellainfektioner. nolikt i stressituationer, kan den emellertid bli sjukdomsframkallande. Symtomen liknar i dessa fall kvarka.

Symtomen kan vara ett eller flera av: feber, varliknande näsflöde, hosta, ansvällning av svalgets lymfknutor.

Inkubationstid

Normalt 3 - 6 dagar. Min/max: 2- 8 dagar.

Överföring av smitta

Direktkontakt med smittad häst och med utrustning och stallinrednng som kan vara smittoförande.

Isolering

Om sjukdomen uppträder som kvarka, ska den behandlas som sådan, även avseende isolering. (Se trav- och galoppsportens regler under rubriken "Kvarka och isolering")

Provtagning

Svabbprov tas från näshåla, svalg eller sprucken böld och sänds till bakteriologiskt laboratorium för bakterieodling.

Behandling

Streptokocker är i allmänhet penicillinkänsliga. För penicillinbehandling: Se under rubriken "Kvarka".

Övrigt

Streptokocker i samband med svalginfektioner är en vanlig orsak till hjärtmuskelinflammationer.

Streptokocker har förmåga att överleva upp till ett år i miljön utanför hästen. Därför är det absolut nödvändigt att desinfektera miljöer som kommit i kontakt med sjukdomsframkallande streptokocker. Lämpliga desinfektionsmedel finns i handeln.

Om kvarka inte helt kan uteslutas, ska sjukdomen anmälas till länsveterinären vid blotta misstanke.

Inom trav- och galoppsporten gäller dessutom anmälningsplikt till den lokala epizootigrupp som finns vid varje trav- och galoppbana.