Nedgrävningsförbud för lantbruksdjur

För att bland annat undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar måste döda lantbruksdjur tas om hand på ett säkert sätt. Det finns företag som samlar in dessa. De döda djuren körs sedan vidare till godkända anläggningar och går slutligen till förbränning. För lantbrukets djur är Svensk lantbrukstjänst det enda företag som har riksomfattande insamling av kadaver. På deras webbplats kan du hitta en lokal entreprenör. Du kan även kontakta din veterinär eller länsstyrelsen för att få information om lokala entreprenörer. För lantbruk med fjäderfä- och svinproduktion som har gårdspanna finns möjlighet att få pannan godkänd för förbränning av gårdens döda djur.

Undantag för sällskapsdjur och häst

Hur är det då med andra sällskapsdjur? Du får gräva ner döda sällskapsdjur om du följer din kommuns specifika anvisningar. Graven behöver även vara så djup så att andra djur inte kan gräva upp kroppen.

Djur som används för framställning av till exempel livsmedel, ull, päls och skinn eller andra produkter av animaliskt ursprung är inte sällskapsdjur utan räknas som produktionsdjur och då gäller nedgrävningsförbudet.

Även hästar är produktionsdjur. Men du får gräva ner en död häst om du har tillstånd från länsstyrelsen. Också här måste du följa kommunens anvisningar och graven ska vara så djup att djur hindras från att gräva upp kroppen.

I vissa områden i Sverige får du med några få undantag gräva ned döda djur av alla djurslag. Dessa områden hittar du i en lista på jordburksverkets hemsida.

Betald kadaverhämtning för vuxna får

Scrapie är en smittsam och dödlig sjukdom i centrala nervsystemet hos får och get.

I Sverige har vi inte haft något fall av scrapie sedan 1986 men sjukdomen är vanlig i större delen av Europa och världen. EU har regler för bekämpning och övervakning av scrapie. Sverige har ett kontrollprogram för scrapie som är godkänt av EU. I programmet ingår att vi ska provta alla får och getter äldre än 18 månader som skickas till destruktion och att vi ska bekämpa scrapie om det skulle påvisas i Sverige.

I det svenska kontrollprogrammet ingår att Jordbruksverket bekostar destruktion av får och get från 18 månaders ålder som sker genom Svensk Lantbrukstjänst. Förutsättningen är att det sker enligt deras ordinarie rutiner och att djuren inte är så förruttnade att det är uppenbart att det inte går att få ut något prov.

Vad säger våra försäkringar om nedgrävning?

Eftersom man i Sverige inte får gräva ner döda lantbruksdjur så gör vi på Agria ett avdrag från skadeersättningen som motsvarar kostnaden för hämtning om man ändå grävt ner djur.

Källa: Jordbruksverket