I en värld med allt öppnare gränser ökar också risken för att smittsamma sjukdomar ska spridas. En av flera förebyggande åtgärder till en ökad biosäkerhet på gårdsnivå är att se över körvägarna. Genom att ha väl genomtänkta körvägar går det att minska risken för smittspridning såväl inom den egna besättningen som mellan besättningar. 

Extern och intern trafik

Så långt det är möjligt bör den externa trafiken hålla sig i de perifera delarna av gården och undvika att köra där gårdens interna fordon, djur och personal rör sig. Extern yrkesmässig trafik såsom kadaverbilen, djurtransporter och foderbilen kör vanligtvis över stora områden och till många olika typer av gårdar. Det finns därför en risk att dessa fordon kan sprida smitta mellan besättningar via däck och hjulhus.

Transporter av gödsel och foder

Det finns smittämnen som effektivt kan spridas inom besättningen om djurens foder förorenas av gödsel. Ett sådant smittämne är salmonella. Det är därför bra att försöka skilja körvägarna åt för transport av foder och gödsel. Om du har ett körbart foderbord är det till exempel viktigt att de maskiner som används vid utfodring inte förorenar djurens foder.