Virus är mycket små partiklar som är smittsamma och kan orsaka sjukdom hos både djur och människa. Vanligen är virus värdspecifika, det vill säga smitta sprids inom ett djurslag. Det går sällan att behandla en virusinfektion specifikt. Djuret får lita till det egna immunförsvaret samt understödjande behandling. Ofta leder genomgången virusinfektion hos hund till att individen därefter är immun mot just det smittämnet, det vill säga nästa gång djuret träffar på smittan får den inga symtom.

Understödjande behandling kan ges i form av dropp med näringslösning om djuret inte äter, antibiotika mot tillstötande bakteriella infektioner, läkemedel mot kramper eller illamående.

Vissa infektioner kan förebyggas med hjälp av regelbundna vaccinationer.

Parvovirusinfektion, hundpest

Infektionen orsakas av hundens parvovirus. Det är ett mycket smittsamt virus, som också är stabilt och som under gynnsamma förhållanden kan ligga kvar i månader, ibland år, i miljön. Det påträffas till exempel på liggunderlag, burgolv och i mat- och vattenskålar.

Spridning

Smittan sprids via direkt kontakt hundar emellan eller indirekt via miljön och människor. Smittämnet återfinns framförallt i avföring. Infektionen förkommer regelbundet i Sverige. Sjukdomens svårighetsgrad varierar beroende på hundens ålder och immunstatus. Valpar under 12 veckor drabbas hårdast.

Symtom

Symtomen inleds med intensiva kräkningar, dessa övergår sedan i en ofta blodig diarré då virus angriper tarmcellerna. Hunden får hög feber och ett kraftigt påverkat allmäntillstånd. Tarmskador kan uppstå och i värsta fall kan de leda till döden genom blodförgiftning.

Behandling

Behandlingen är symtomatisk och ges i form av dropp för att återställa vätskebalansen. Ibland ges antibiotika för att förebygga blodförgiftning.

Diagnos kan ställas genom att påvisa virus i avföringsprov.

Vaccinering

För att förebygga infektionen finns ett mycket effektivt vaccin. Vaccinering rekommenderas vid 8 och 12 veckors ålder, därefter vid ett års ålder och fortsättningsvis varje år.

Valpsjuka

Sjukdomen orsakas av ett morbilli-virus. Viruset är spritt över hela världen. Det är släkt med människans mässlingvirus. Det är känsligt för värme och uttorkning men klarar kyla bättre. Vanligen elimineras virus av vanlig desinfektionsmedel.

Spridning

Virus finns i sekret från luftvägarna och sprids i luften från en smittad individ. Det kan även spridas via urin.

Symtom

Ovaccinerade valpar emellan 12-16 veckors ålder drabbas mest. Inledningsvis ses ett lindrigt klart flöde från ögonen. Hunden får torrhosta vilken sedermera blir mera produktiv, det vill säga hunden hostar upp slem. Hunden blir påverkad i allmäntillståndet och slutar äta. Detta följs av kräkningar och diarré. Hunden kan dö av uttorkning men det motverkas av symtomatisk behandling med dropp. Vissa hundar får betydlig lindrigare tecken på övre luftvägsinfektion, ungefär som vid kennelhosta. Hundar med svårare sjukdom som tillfrisknar kan 1-3 veckor därefter få symtom från centrala nervsystemet. Ibland sammanfaller det dock med de initiala symtomen. Exempel på neurologiska symtom kan vara kramper, vinglighet eller förlamning.

Behandling

Enda behandling är understödjande behandling i form av vätsketillförsel. Vid utveckling av kramper är prognosen dålig. Ibland ordineras antibiotika mot sekundärinfektion, till exempel vid lunginflammation.

Vaccinering

Hunden grundvaccineras vid 12 veckors ålder (vid särskild infektionsrisk också vid 6-8 veckors ålder) och därefter vid ett års ålder. Fortsättningsvis rekommenderas vaccination med cirka två års intervall. Infektionen är ovanlig i Sverige då majoriteten av hundar vaccineras mot smittämnet.

Smittsam leversjukdom, HCC, Hepatitis Contagiosa Canis

Sjukdomen orsakas av ett adeno-virus (CAV-1). Viruset är motståndskraftigt och överlever flera månader under gynnsamma förhållanden.

Spridning

Det utsöndras via kroppsvätskor såsom urin. Indirekt spridning via till exempel matskålar och händer sker.

Symtom

Symtom ses vanligen hos hundar yngre än ett år men ovaccinerade hundar av alla åldrar kan drabbas. Symtomen inleds med feber, ofta upp till 41 grader. Vidare ses inflammerade tonsiller tillika svalg. Hunden utvecklar en lunginflammation med hosta och förstärkta andningsljud. Akut har hunden buksmärta och leverförstoring. Kräkningar och diarré kan förekomma. I gravare fall ses blödningar från slemhinnorna inklusive näsblod. Symtom från centrala nervsystemet kan utvecklas, såsom kramper eller koma. Då hunden börjar tillfriskna, efter cirka en vecka, ses en inflammation i hornhinnorna med ljuskänslighet och ögonflöde som följd.

Behandling

Hunden behandlas med vätska intravenöst och ibland även med allmän antibiotika. De flesta som insjuknar tillfrisknar spontant.

Vaccinering

Hunden vaccineras enligt ovan avseende valpsjuka. Infektionen är ovanlig i Sverige då majoriteten av hundar vaccineras mot smittämnet.

Kennelhosta

I kennelhostekomplexet ingår flera smittämnen men vanligast är parainfluensa virus och bakterien Bordetella bronchiseptica. Parainfluensa-viruset är känsligt och överlever inte länge i miljön.

Spridning

Infektionen är vanligt förekommande och mycket smittsam. Smittan utsöndras från ett infekterat djur veckor och ibland upp till några månader efter infektion. Sjukdomen är normalt inte dödlig. Infektionen sprids då infekterade djur hostar/snorar.

Symtom 

Symtomen inleds akut med torrhosta. Ofta misstolkas hostan av djurägaren som tror att något fastnat i hundens svalg. Ibland söker man för kräkningar då hunden mot slutet av attacken hostar upp slem. Hunden mår ofta ganska bra och fordrar normalt ingen behandling.

Behandling

Vissa fall kompliceras med lunginflammation, hunden behöver då antibiotika och ibland vård stationärt. Ofta tillfrisknar en smittad hund spontant på cirka en vecka, det finns dock de individer som hostar under en längre tid.

Vaccinering

Det finns vaccin vilket inte helt skyddar mot sjukdom, men vaccinerade djur får normalt bara lindriga symtom.