Agria Incident ersätter

 • Schablonersättning för behandlings- och läkningstid
 • Tandvårdskostnader
 • Kostnader för hjälpmedel vid invaliditet
 • Psykologiskt stöd i krissituation
 • Vanprydande ärr
 • Ekonomisk och medicinsk invaliditet
 • Dödsfallsersättning
 • Privat sjukvård

Agria Incident är en tilläggsförsäkring som ersätter olyckor som  leder till personskador som hästen har orsakat. Även besökare i stallet, medryttare och andra omfattas av försäkringen.

Exempel

Exempel på när Agria Incident ersätter är om någon blir biten, sparkad, avkastad, trampad, påsprungen eller påkörd av en häst med ekipage. Försäkringen gäller också om någon skadas vid lastning eller kommer emellan när hästarna ska hämtas ur hagen. Kort sagt – Agria Incident ersätter alla olyckor som den Agriaförsäkrade hästen är inblandad i.

Så anmäler du skada

Har du en fråga eller vill anmäla en personskada via Agria Incident? Då vänder du dig till Länsförsäkringar Hälsa som handlägger personskador. Du når dem via skada.grupp@lansforsakringar.se eller på 08-588 424 12.

Schablonersättning 

Agria Incident lämnar schablonersättning för behandlings- och läkningstid. Ersättningen fastställs utifrån en beräknad läkningstid för varje diagnos. Ersättning lämnas för upp till 26 veckors läkningstid och betalas ut med ett engångsbelopp. Skadan anmäls direkt på telefon, kvitton behöver inte skickas in om skadan är godkänd.

Ersättning för invaliditet

Agria Incident betalar ersättning för ekonomisk och medicinsk invaliditet som ett skattefritt engångsbelopp med upp till tio prisbasbelopp. Från och med det år den skadade fyller 56 år minskar försäkringsbeloppet

Om det värsta händer

Om en olycka orsakar ett dödsfall lämnar Agria Incident ersättning med ett
prisbasbelopp.

Privat sjukvård

Agria Incident gäller även för planerad privat sjukvård av olycksfallsskada orsakad av Agriaförsäkrad häst. Kostnaderna för privat sjukvård, operation och sjukhusvård ersätts om Länsförsäkringar godkänt och förmedlat vården.

I privat sjukvård ingår även

 • sjukgymnastik
 • resor och logi i samband med behandling, om kostnaden överstiger 500 kronor
 • eftervård och medicinsk rehabilitering
 • hemservice efter operation i upp till 14 dagar.

Frågor?

Försäkringen är ett samarbete mellan Agria Djurförsäkring och Länsförsäkringar Sak AB. För mer information om vad Agria Incident ersätter, ring 08-588 424 12.