De främsta symtomen vid rödsjuka är ökad dödlighet samt sänkt äggproduktion. Sjukdomen orsakas av en bakterie som heter Erysipelothrix rhusiopathiae och kallas även erysipelas. Fram till mitten av 1990-talet var sjukdomen ovanlig bland svenska tamhöns, med sedan dess har antalet sjukdomsutbrott ökat. 

Spridning mellan fåglar sker relativt snabbt

Rödsjuka är vanligast bland höns som har möjlighet att gå ut, men utbrott förekommer även bland värphöns som hålls frigående inomhus. Bakterier i jord och vatten kan anses vara en smittrisk för fjäderfä, men kunskapen om smittkällor är begränsad när det kommer till rödsjukebakterier. När bakterien kommit in i en hönsflock sker spridningen mellan fåglarna i flocken relativt snabbt, troligtvis via träck från smittade fåglar som kontaminerar strö och foder men också via hackning och kannibalism.

Sjukdomen går att behandla med antibiotika men enbart antibiotikabehandling räcker inte. För att undvika återfall krävs också att drabbade flockar vaccineras så snabbt som möjligt. Vaccinet måste injiceras i varje enskild fågel vilket innebär mycket extra arbete. På grund av detta händer det att det inte anses genomförbart att vaccinera samtliga fåglar i flocken och fåglarna kan då behöva avlivas av djurskyddsskäl. Eftersom bakterien kan leva kvar i miljön är det viktigt att vaccinera efterföljande flockar som sätts in i samma djurutrymmen.

Vad ersätter Agria?

I Agrias försäkring ersätts rödsjuka i de fall då vaccinering inte är möjlig och en hel flock måste avlivas av djurskyddskäl. Djuren ersätts med ett schablonbelopp som fastställs tillsammans med branschorganisationen Svenska Ägg utifrån produktionsform och djurens ålder vid avlivning. Försäkringen ersätter inte alla kostnader som uppstår utan syftet är att erbjuda ett katastrofskydd som innebär att du som är ung- eller värphönsproducent ska klara av sjukdomsutbrottet utan att gå i konkurs.