Statistik från Agria Djurförsäkring visar att det blir vanligare med veterinärbesök på grund av sjukdomar eller skador. År 1995-1998 gjorde 14 procent av alla hundar årligen ett eller fler veterinärbesök där kostnaden översteg försäkringens självrisk.

År 1999-2002 ökade siffran till drygt 17 procent och preliminära uppgifter från åren 2006-2007 visar ytterligare ökning. Nära 50 procent av de svenska hundarna gjorde då minst ett besök hos veterinären under den tvåårs­perioden.

– Det behöver inte betyda att svenska hundar blir sjukare. Det kan bero på att de senaste årens veterinär­medicinska framsteg gjort det mer värdefullt att besöka veterinären. Idag finns helt nya möjligheter både att ställa diagnos och behandla sådant som man förr inte kunde göra något åt, berättar Lotta Gunnarsson, veterinär på Agria Djurförsäkring.

Under hundens första levnadsår blir 14 procent av alla valpar sjuka eller skadade. Åren därefter är risken lägre fram tills hunden blir fem år, då 15 procent av alla hundar gör minst ett veterinärbesök på grund av sjukdom eller skada. Under resten av hundens liv ökar risken för sjukdomar och skador stadigt. Två av tio sjuåringar gör minst ett veterinärbesök varje år.

– Generellt kan man säga att 8-10 år gamla hundar löper dubbelt så stor risk att bli sjuka eller skadade som 1-4 åringar. Men skillnaderna mellan raserna är stor. För den irländska varghunden, som har förhållandevis kort livslängd, är risken att bli sjuk fyra gånger större än för en siberian husky, säger Lotta Gunnarsson.

Agrias råd är att försäkra hunden tidigt och undvika glapp i försäkringen – även om risken för sjukdomar och skador är lägre under vissa perioder.

– En försäkring ersätter sjukdomar som börjat utvecklas efter det att försäkringen tecknats. Eftersom många sjukdomar kan finnas lång tid innan de visar symptom är det bäst att ha hunden försäkrad under hela livet. Och olyckor kan ju hända när som helst, avslutar Lotta Gunnarsson.

Sammanställningen omfattar cirka 200 000 hundar årligen under åren 1995-2002. Veterinärbesöken avser sjukdomar och skador där kostnaden överstiger självrisken, vilken kan ha varierat under olika perioder. För närvarande är den lägsta självrisken 1 266 kronor.