Schmallenberg är ett virus som under 2012 har påträffats i Sverige. Viruset upptäcktes under 2011 i Tyskland, Holland och Belgien och har snabbt spridit sig till andra länder i Europa. Schmallenbergviruset smittar inte mellan människa och djur och det är inte farligt att dricka mjölk eller äta kött från djur som har varit smittade.

Jordbruksverket och SVA har genomfört en stor undersökning över hela landet där man analyserat mjölkprover från olika gårdar och där antikroppar mot viruset upptäckts i ett flertal prover. Det har även påvisats virus i tre prov från svidknott, som är den insekt som sprider sjukdomen.

Viruset har hittills påträffats hos kor, får och getter. Man har hos kor i andra länder kunnat identifiera sjukdomssymtom som feber, nedsatt mjölkproduktion, nedsatt matlust och även diarré. Däremot har man inte lyckats se några symtom hos vuxna får eller getter.

Djur som har blivit smittade har tillfrisknat efter bara några dagar och det har inte rapporteras några dödsfall på vuxna djur. Viruset kan om det smittar dräktiga individer sprida sig till fostret och orsaka missbildningar och dödfödslar. Missbildningar på kalvarna ses främst hos kor som infekteras tidigt i dräktigheten.

Schmallenberg är inte längre en anmälningspliktig sjukdom, däremot uppmanas djurägare som misstänker att de har fått in smittan i sin besättning att fylla i en enkätundersökning från Jordbruksverket och Svenska djurhälsovården. Länken till undersökningen hittar du nedan:   

Enkätundersökning om Schmallenberg
 

Källa: SVA