I samband med förra årets svåra vårsåddsförhållanden och skorpbildning anlade Hushållningssällskapet ett omsåddsförsök av vårkorn på Brunnby Gård utanför Västerås. Försöket delades upp i två delar, där den ena delen lämnades orörd medan den andra delen såbäddsharvades och såddes om. De två delarna gödslades sedan i olika steg, med 0-60 kg N i det orörda försöket och 0-90 kg N i den nyetablerade grödan.

Slutsatsen av försöket blev att skörden ökar vid omsådd och extra gödsling. På grund av den stora nederbörden under säsongen blev dock resultatet något varierande, men vid nyetablering och extra gödsling med 30 kg N per hektar är det statistiskt säkerställt att skörden blir högre än om man inte sår om. Detta gäller även om man gödslar extra på den orörda grödan. Det ekonomiska utfallet är dock inte analyserat i studien.

Agrias grödaförsäkring kan ge ersättning för kostnader i samband med omsådd på grund av skorpbildning, jord- och sanddrift, frost eller torka. Försäkringen ersätter utsäde, maskinkostnader och extra sprutning enligt ett schablonvärde, beroende på vilken gröda som sås om.

Det är viktigt att du anmäler en eventuell skada senast fyra dagar efter den inträffat och att du inte sår om innan du fått godkännande av Länsförsäkringar eller Agria att göra så.