Artrossmärta som inte upptäcks eller som inte klingar av riskerar att utvecklas till kronisk smärta. Kronisk smärta är mer svårhanterad än akut smärta och påverkar hundarnas livskvalité på ett negativt sätt. Därför behövs fler giltiga och pålitliga metoder för att undersöka smärta och smärtrelaterad funktionsnedsättning vid rehabilitering av hundar med artros.

Med hjälp av hundägare har hon använt två smärtformulär (Helsinki Chronic Pain Index) och (Canine Brief Pain Inventory) som utvecklats för att undersöka hundars smärta och smärtrelaterade funktionsnedsättning vid naturligt uppkommen artros.

Syftet med det aktuella projektet har varit att bland annat varit att studera mätegenskaperna hos smärtformulären på en grupp hundar med naturligt uppkommen artros och som remitterats till sjukgymnast för djurrehabilitering. Dessutom har projektet undersökt hur hundägarna har uppskattat smärta, kroppsfunktion och aktivitet hos hundar med artros i jämförelse med friska hundar.

Resultat visar att klinisk friska hundar hade signifikant lägre poäng jämfört med hundar med naturligt uppkommen artros. Vid skattning av smärtintensitet svarade 26 procent av hundägarna att deras hundar inte hade någon smärta. Trots att 75 procent av hundarna med artros stod på behandling med antiinflammatoriska läkemedel uppvisade 58 procent kroniska smärtbeteenden. Majoriteten av hundarna i studiegruppen är i behov av funktionell fysioterapeutisk träning. Hä

Här behövs mer forskning för att hjälpa hundarna att slippa smärta. För 2018 beviljade Agria SKK forskningsfond ytterligare medel för att på sikt kunna erbjuda hundarna en högre livskvalitet genom bättre smärtlindring.