Odlingsförsök med konstgjort hagel ökar precisionen i grödavärderingen

Sedan 1928 försäkrar Agria grödor mot hagelskador. Då krävs kunskap om haglets effekter på grödorna. 2015 skördades det tredje årets försök med konstgjort hagel för att undersöka hur raps skadas i olika stadier & öka precisionen i grödavärderingen.

Agria Djurförsäkring försäkrar inte bara djur, utan erbjuder även ett försäkringsskydd för Sveriges växtodlare. Förutom omsådd, hjälper försäkringen till att minska den ekonomiska förlusten som uppstår när grödan skadas av hagel.

Försöksverksamhet

Att beräkna skördeförlusten på skördemogen gröda är relativt enkelt men för att kunna fastställa de förluster som hagelskador genererar vid de tidpunkter då plantan är i vegetativa stadier måste man göra försök.

Den nu avslutade försöksserien med hagelskador i raps är, vad vi vet, den första i världen med blästring med kolsyreis som metod. Vår målsättning var att under fältmässiga förhållanden genomföra en försöksserie med så naturtroget simulerade hagelskador som möjligt.

Det konstgjorda haglet är gjort av splittrade pellets av kolsyreis, som precis som hagel smälter bort mycket snabbt. Normalt används kolsyreisen bland annat till rengöring av maskindelar.

Försöket innebär att ett antal försöksrutor på Hviderups gods i Skåne behandlades vid olika tidpunkter med konstgjort hagel, för att simulera riktiga skador på rapsen. Försöket, som var treårigt, gäller hagelskador vid olika mognads-/utvecklingsstadier hos raps.

När den statistiska analysen är färdig och försöket blivit utvärderat har vi mer kunskap att ta med oss vid värderingen av rapsskador.  

Värderingen

Kunskaperna från våra försök tillsammans med värderingsmännens kunskap, erfarenhet och övning är det som ger oss precision i grödavärderingen.

Vid värderingstillfället är det lantbrukarens kunskaper om bland annat platsens odlingshistorik och värderingsmannens samlade kunskaper om hagelskadors och andra skadegörares effekter som leder fram till ett så korrekt värderingsresultat som möjligt.

Det är också viktigt att komma ut på plats så tidigt som möjligt efter hagelskuren för att besikta skadorna. Då minskar risken för att sekundära skador, som till exempel angrepp från fåglar och insekter påverkar värderingen. I vissa fall måste en första besiktning följas av fler besök i senare tillväxtstadier.

Sammantaget står vi väl rustade att försäkra och värdera hagelskador i de flesta i Sverige förekommande lantbruksgrödorna. Men nya sorter, odlingsmetoder och klimatutmaningar kommer också att ge oss anledning att fortsätta med att säkerställa kunskapsläget genom bland annat fältförsök.

Artiklar om Lantbruk

Här hittar du alla senaste artiklarna om lantbruk.

Läs mer

Försäkring

Försäkra ditt lantbruk eller få mer information.

Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar kontakta oss.

Läs mer

Sociala medier

Vi finns även på Facebook!

Följ oss

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg