Symtom på förgiftning hos hund

  • Smärta, kräkning, diarré, svaghet, apati, sår runt munnen, ögonirritation, ökad salivavsöndring medvetslöshet och andningsstillestånd.

Åtgärd vid förgiftning

  1. Om giftet har andats in via luftvägarna – flytta ut hunden till frisk luft.
  2. Försök att identifiera giftet och kontakta veterinär så fort som möjligt. Ring 112 och begär ”Giftinformation”.
  3. Kontrollera andning, puls och fri luftväg.
  4. Försök inte att framkalla kräkning om du är osäker på vad hunden är förgiftad av. Man ska ej framkalla kräkning om hunden är förgiftad av till exempel syra, basiska ämnen eller petroleumprodukter. Ge hunden mycket vatten/mjölk för att späda ut gifter. Ha alltid medicinskt kol tillgängligt.
  5. Om giftet ligger på pälsen/huden – skölj med rikliga mängder vatten.
  6. Försök alltid att komma i kontakt med veterinär innan du behandlar en förgiftad hund.