Högt betyg för hästforskning

Agria Djurförsäkring bidrar sedan många år tillbaka till forskning om djurhälsa genom bland annat Stiftelsen Hästforskning. Nu visar en utvärdering att de forskningsresultat som hittills fått medel från stiftelsen håller mycket god kvalitet. Kunskap om de nya rönen har även har fått bra spridning inom hästnäringen.

Hög vetenskaplig kvalitet, hög relevans och bra spridning av forskningsresultaten till de som ska använda den. Det visar den utvärdering av hästforskning mellan 2004 och 2011 som Stiftelsen Hästforskning (SHF) har gett stöd till. Det är Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad, som har gjort utvärderingen på uppdrag av SHF.

 För Agria är det viktigt att bidra till forskning som i förlängningen ger mer kunskap om hästhållning, hållbara hästar och ökad djurhälsa. Det är värdefullt och riktigt roligt att vårt bidrag ger konkreta resultat med hög kvalitet, säger Birger Lövgren, VD på Agria Djurförsäkring.

 Mycket tillfredsställande med denna positiva utvärdering, det visar att vi har arbetat rätt och faktiskt gör skillnad, säger Peter Kallings, forskningschef för Stiftelsen Hästforskning. Största delen av anslagen går till forskning rörande just hästens hälsa - inom t ex veterinärmedicin, genetik, hästhållning - och det är huvudsakligen slutrapporterade projekt inom dessa områden som nu utvärderats. Ett gott betyg för den forskningen således, avslutar Peter.

 Forskningen som Stiftelsen Hästforskning stöder håller generellt en mycket hög vetenskaplig kvalitet och relevans. Dessutom når resultaten i stort sett ut till de som har nytta av den, säger ordföranden i Formas utvärderingspanel Gertrud Jörgensen, professor på Köpenhamns Universitet.

Utvärderingen har omfattat vetenskaplig kvalitet, relevans för hästnäringen och spridning av forskningsresultat. Panelen har bestått av nordiska forskare med kompetens inom veterinärmedicin, jordbruks- och beteendeforskning, samhällsvetenskap samt av representanter från hästnäringen.

Stiftelsen Hästforskning bildades 2004 av Agria Djurförsäkring, ATG, Hästnäringens nationella stiftelse och Stiftelsen Lantbruksforskning.

Styrelsen för Stiftelsen Hästforskning gav 2011 Formas i uppdrag att utvärdera de projekt som fått stöd sedan stiftelsen startade 2004 och slutrapporterats till och med september 2011. Stiftelsen har förfogat över medel från hästnäringen i Sverige och från 2009 även i Norge. Sedan 2006 har även Formas bidragit till Stiftelsen.