Agrias och SKKs Forskningsfond för sällskapsdjur är ett samarbete mellan SKK
och Agria och består av fyra olika fonder vars medel fördelas gemensamt. Den största delen av pengarna kommer från Agria, som varje år avsätter fyra promille av sina premieintäkter till forskning. Anslagen fördelas proportionellt till premieintäkterna från respektive djurslag. 

Agrias och SKKs forskningsfond genom åren

 • 2018 går nästan 8 miljoner till forskning för trubbnosade hundraser, hundens inflytande på människors fysiska och psykiska hälsa och mag-tarmcancer hos katt.
 • 2017 4,6 miljoner för friskare hundar och katter.
 • 2016 går bidragen på 5 miljoner till 24 olika forskningsprojekt med fokus på hundens, kattens och kaninens hälsa och välmående.
 • 2015 gick 5 miljoner till hund- och kattforskning. Därmed får bland andra boxer, mops och cavalier king charles spaniel hjälp med att undersöka sjukdomar som är vanliga hos dessa raser.
 • 2014 tilldelades 22 forskningsprojekt medel från fonden. Forskning kring DNA-tester och stamcellsbehandling är ett par spännande exempel.
 • 2012 ger SKK och Agria Djurförsäkring gemensamt 3,8 miljoner kronor till vetenskaplig forskning genom sin forskningsfond för sällskapsdjur. Det gör Agria och SKK till en av de största bidragsgivarna inom hundforskningen i Sverige.
 • För 2011 fördelade Agrias och SKKs Forskningsfond för sällskapsdjur totalt 3,8
  miljoner kronor, varav 550 000 kronor kom från SKKs fonder och resten från Agria.
 • 2010 går nästan 2,5 miljoner till forskning för hundar och katters hälsa och välmående.

Gemensamt forskningsråd

Agrias och SKKs Forskningsfond har ett gemensamt forskningsråd, som bedömer ansökningar och väljer ut de projekt som ska få bidrag. Rådet består av etablerade forskare från olika områden och leds av veterinär Berndt Klingeborn.

Syftet med Agrias och SKKs Forskningsfond för sällskapsdjur är att främja forskning om sällskapsdjur inom områden som veterinärmedicin, genetik och etologi. Dessutom ska fondens stödja forskning om sällskapsdjurens psykiska, sociala och ekonomiska betydelse för människan och samhället.

Forskning behövs för att vi ska kunna förbättra hundars hälsa och därmed hundaveln. Men vi behöver även öka vår förståelse för hur hunden kan öka människors välbefinnande, till exempel genom forskning kring hundars roll i vården.

Tre huvudområden

Enligt fondens forsknings- och utvecklingsprogram ska forskning inom tre
huvudområden prioriteras:

 • Sällskapsdjurens fysiska och mentala hälsa, prestation och välfärd.
 • Sällskapdjurens reproduktion och uppfödning.
 • Sällskapsdjurens roll för människan och samhället.

För att komma ifråga för bidrag ska forskningsprojekten hålla en hög
vetenskaplig standard och vara relevanta för de forskningsområden som fonden lyfter fram. Medlen från de tre SKK-fonderna får enligt statuterna inte användas för projekt där försökshundar används.

Resultaten ska spridas

Forskarna som får forskningsstöd från SKK och Agria ska publicera sina resultat i vetenskapliga sammanhang. Dessutom ska de göra populärvetenskapliga sammanfattningar av sitt arbete.

I förlängningen ska resultaten från forskningen komma till praktisk användning
och gynna ett framgångsrikt avelsarbete, bättre djurhälsa och djurhållning. Såväl uppfödare som hundägare, beslutsfattare och allmänheten ska kunna ta del av forskningsresultaten.

För att sprida den nya kunskapen ska därför en del av fondens medel användas till populärvetenskaplig publicering. De så kallade forskningsartiklarna i Hundsport Special till exempel finansieras med pengar från Agrias och SKKs Forskningsfond för sällskapsdjur.

FoU-fonden – ett samarbete med rasklubbarna

Förutom Agrias och SKKs Forskningsfond för sällskapsdjur har SKK ytterligare en fond som stödjer projekt som främjar aveln av hundar. Fonden bär namnet SKKs Forsknings och utvecklingsfond och är ett komplement till SKKs övriga forskningsfonder.

De som söker bidrag från SKKs Forsknings- och utvecklingsfond kan vara
medlemsorganisationer inom SKK, till exempel rasklubbar, men även enskilda medlemmar i SKK kan lämna in en ansökan, liksom forskningsinstitutioner eller enskilda forskare. SKK finansierar maximalt 75 procent av projektens totala kostnad. Resterande 25 procent måste läggas till av annan finansiär, till exempel en rasklubb.

SKKs avelskommitté respektive SKKs kommitté för hundars mentalitet bedömer
ansökningarna till fonden och föreslår för SKKs centralstyrelse vilka projekt som ska beviljas bidrag. Svenska Collieklubbens Projekt Mentalt Sund Collie är ett exempel på ett projekt som fått bidrag från SKKs Forsknings- och
utvecklingsfond under senare år.