Privata hushåll står för de största utsläppen när det gäller läkemedelsrester. Utsläppen sker via urin och avföring i avloppssystemet samt via hushållssoporna.

Medicin ut direkt i naturen

När det gäller djurens läkemedel är det lite annorlunda eftersom medicinerna oftast hamnar direkt i miljön utan att passaera någon reningsanläggning efter att de passerat djurets kropp. Ibland hamnar resterna även direkt på åkermarker i form av gödsel.

Det har också diskuterats en del om hur avmaskningsmedel i avföring kan påverka organismer i vår miljö, till exempel insekter som ofta lägger ägg i hästbajs. För att förhindra spridningen av miljögiftigt avmaskningsmedel samt det ännu större hotet om resistens mot medlen rekommenderas numera inte längre rutinmässig avmaskning utan det bör endast ske vid misstanke om mask.

Lämna till Apoteket

Har du överbliven djurmedicin hemma går det bra att lämna in den på Apoteket. Apoteket ser till att läkemedlen bränns i godkända anläggningar.

Förutom att återvinna själva läkemedlen är det ur miljösynpunkt också bra att återvinna förpackningarna som medicinen kommer i. Spola aldrig ur förpackningarna innan du lämnar in dem för återvinning eftersom eventuellt giftiga läkemedelsrester då ändå hamnar i avloppssystemet. Alla förpackningar omfattas av ett producentansvar, vilket innebär att tillverkaren är tvungen att se till att tomma förpackningar kan återvinnas eller nyttjas som energikälla.

Källa: http://www.fass.se