Ordlista för krångliga ord

Försäkringstexter och villkor innehåller ofta svåra ord. Här kommer en ordlista med förklaringar, som kan vara till hjälp när du läser våra försäkringstexter.

Direktreglering Direktreglering är när du som kund överlåter till kliniken att ansöka om ersättning i ditt ställe. Vi betalar då ut ersättning direkt till kliniken. På så sätt slipper du ligga ute med kostnaden för hela veterinärbesöket och du behöver endast stå för kostnaden för självrisker och de delar av behandlingen som eventuellt inte ersätts av försäkringen. Denna kostnad betalar du på plats direkt på kliniken innan du åker hem med ditt djur. För att direktreglering ska kunna erbjudas måste din försäkring vara betald men Agria har alltid rätt att neka direktreglering.
Ersättnings- eller försäkringsbelopp Ersättningsbelopp, eller försäkringsbelopp som man också kan säga, är den högsta ersättningen som kan betalas ur försäkringen. Hur stort försäkringsbeloppet är framgår av villkoren och av ditt försäkringsbrev.
Hälsodeklaration En hälsodeklaration består av frågor om djurets tidigare och nuvarande eventuella skador eller sjukdomar. En hälsodeklaration kan du som kund lämna muntligt eller skriftligt.
Karenstid Karenstid innebär att försäkringen inte gäller för sjukdomar och skador samt följder av dessa, som påbörjats inom en viss period efter det att försäkringen trätt i kraft. Vid en utökning av försäkringsskyddet tillämpas en ny karenstid för den förbättrade delen. Hur lång karenstiden är framgår av försäkringsvillkoren. Om du betalar premien för sent, räknas karenstiden från och med betalningsdagen.
Premie Premie är den avgift du betalar för försäkringen. Premien är beräknad på ett försäkringsår (12 månader). Premien kan betalas årsvis, halvårsvis eller månadsvis. Läs mer om autogiro här.
Reservation En reservation är ett skriftligt förtydligande om ett undantag i försäkringen och kan gälla för en ensam individ eller för en hel ras. En reservation kan vara omprövningsbar. Det står på ditt försäkringsbrev vilken reservation försäkringen har och om den är omprövningsbar eller inte. Även om det inte finns en skriftlig reservation, ersätter ingen försäkring sjukdomar och skador som funnits eller börjat utvecklas innan försäkringen tecknades.
Självrisk

Självrisk är den del av kostnaden du själv står för. Självrisken består av en fast del och en rörlig del.

Läs mer om självrisker

Självriskperiod

En bestämd period då du endast behöver betala den fasta självrisken en gång. Undersökningar och behandlingar som görs inom självriskperioden (oavsett om det är på grund av olika sjukdomar eller skador) går på samma fasta självrisk. Den rörliga självrisken betalas för varje veterinärbesök inom självriskperioden.

Självriskperioden är 135 dagar för våra hundras- och kattrasförsäkring och 125 dagar för övriga försäkringar.

Exempel:

Om ditt första kvitto är från den 1/1 2018 och ett andra från den 1/3 2018 så betalar du endast den fasta självrisken för det första besöket. Om du sedan får ytterligare ett kvitto från den 1/6, måste du däremot betala den fasta självrisken igen då det är mer än 125 dagar från den 1/1 till den 1/6. Den rörliga självrisken betalar du för varje kvitto.

Ersättning för
skadefria år

En djur som har varit skadefritt under minst två år får högre ersättning om olyckan är framme. De ersättningsbara veterinärvårdskostnaderna ska överstiga vald självrisk.

Hund-, katt- och hästförsäkring
300 kronor under det tredje skadefria år
600 kronor under det fjärde skadefria år
900 kronor under det femte skadefria år
Maxrabatten är 900 kronor

Smådjursförsäkring
150 kronor under det tredje skadefria år
300 kronor under det fjärde skadefria år
450 kronor under det femte skadefria år
Maxrabatten är 450 kronor

Veterinärintyg

Ett intyg som veterinären skriver efter att ha gjort en undersökning av djuret.