I det vilda kan en flock hästar röra sig flera mil per dygn för att leta efter vatten och föda, och enligt forskning bör föl och unghästar ha möjlighet att röra sig i frihet på stora, kuperade arealer med skiftande underlag för att bli hållbara som vuxna.*

Den 15 maj 2019 släpptes därför en flock hästar bestående av ett trettiotal ett- och
tvååriga islandsston samt fem hoppston i samma ålder på bete i Brösarps backar.
Projektet är ett initiativ av den ideella föreningen Hästen i Skåne där syftet är att
långsiktigt kunna mäta effekterna av att låta unghästar växa upp på stora, kuperade ytor utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

- På Agria arbetar vi kontinuerligt för fler hållbara hästar med vårt omfattande
kunskapsprojekt #stoppahältan. Där pratar vi bland annat om vikten av att rida varierat och i balans, att alla hästar har rätt att gå i hage och inspirerar fler att rida i naturen med Agria Naturbana. För oss var det därför självklart att gå in och vara en del av Brösarpsprojektet och vi ser med spänning fram emot resultaten, säger Mikael Theorén, affärsområdeschef Häst & Lantbruk på Agria.

Rör sig hästar på lösdrift mer än hästar på box?

Hur påverkas våra växande unghästar av att få röra sig fritt på stora kuperade beten med varierande underlag? Ta del av den första delen i rapporten här nedan:

  • Hästarna i Brösarp är mer än dubbelt så aktiva som referenshästarna i lösdriften och mer än fyra gånger så aktiva som hästarna på box.
  • Hästarna i Brösarp är förflyttar sig i linje med vad en häst naturligt gör i frihet - det vill säga cirka 7-9 km. Referenshästarna i lösdriften rör sig knappt hälften så långt under dygnet, även fast de har en lösning som tvingar dem att förflytta sig mellan vatten, bete och ligghall. Referenshästarna på box med gräshage dagtid rör sig en fjärdedel så långt som hästarna i Brösarp, cirka 2 km per dygn.
  • Hästarna i Brösarp tuggar 11 timmar per dygn, vilket kan jämföras med de 14-18 timmar som vilda hästar söker föda och rör sig. Referenshästarna däremot tuggar 9,5-13 timmar per dygn beroende på tillgång till stödfoder och störningar av bitande insekter. Den markanta skillnaden är dock att referenshästarna inte behöver aktivera sig och förflytta sig i samma omfattning för söka föda som hästarna i Brösarp.
  • Hästarna i Brösarp är betydligt mer aktiva och visar också tendenser att vila i mindre omfattning än referenshästarna, som rör sig avsevärt kortare sträckor trots att de spenderar ungefär lika lång tid åt att tugga/äta.

Statistik

Hur kan vi som hästägare dra lärdom av det här projektet? 

- Av detta första resultat kan vi konstatera att det krävs ordentligt stora kuperade hagar för att hästen ska röra sig naturligt i samma omfattning som i vilt tillstånd. Hästar som hålls i mindre lösdrifter behöver arbetas minst 1,5 timme för att nå upp i samma nivå. Hästar på box med tillgång till hage behöver arbetas betydligt mer än så. Detta ställt till att hästar i lösdrift och på box äter i lika stor omfattning som hästarna i Brösarp men gör av med betydligt mindre energi, säger Pia Petersson, Hästen i Skåne.

- Om hästar ska hållas enligt deras naturliga förutsättningar kan detta vara en intressant tankeställare. Det pågår en debatt om att många hästar idag är i överhull och rör sig för lite. Denna pilotstudie fortsätter under ytterligare några månader och fokus kommer vara att titta på just energi- förbrukning som ytterligare ett mått, avslutar Pia.

Faktaruta om projektet:

Detta är en första pilotstudie i att genom objektiva data se hur det skiljer sig mellan tre olika hästhållningsformer på ett antal punkter såsom; aktivitet, vila, ätande och tillryggalagd distans. Hästarna har utrustats med sensorer från Hoof Step för att kunna följa dem under dygnets alla timmar. Betet i Brösarp är cirka 70 ha och mycket kuperat.

Som referens till studien samlas data in från hästar hållna som nedan:
* Lösdrift: tillgång till 2 ha plan gräshage, 90m2 lösdriftsbyggnad, området disponerat så att hästarna tvingas röra sig längre sträckor mellan vatten, lösdriftsbyggnad och det attraktivastem betet. Hästarna går dygnet runt utan stödutfodring.
* Box och dagsbete: tillgång till 0,5 ha egen plan frodig gräshage dagtid 08.00-19.00. Kraftfoder vid intag 19.00 och ca 5 kg hö kvällstid.


* Rose-Meierhöfer et al., (2010)