Vissa virussjukdomar kan förebyggas genom vaccination.

Virus

Virus hör till de minsta infektionsalstrarna och allmänt krävs stora mängder virus för att en individ ska insjukna (undantag influensa och rabies). Hästens vanligaste virussjukdomar i vårt land är de som drabbar luftvägarna. Virus kommer då in via luftvägarna och "borrar" in sig där igenom slemhinnan. Andra virus, t.ex. de som ger diarrésjukdomar, tar sig in i kroppen via föda eller vatten och "borrar" på motsvarande sätt igenom tarmslemhinnan.

Då ett virus tagit sig igenom en slemhinna förökar det sig fort och sprider sig därefter i kroppen via blodbanorna. När infektionen sprids så här i kroppen, känner vi av det i form av muskelvärk och feber. Feber är en av kroppens försvarsmekanismer. Kroppen märker att ett främmande ämne tagit sig in och startar sitt försvar; höjd kroppstemperatur, får viruset att trivas sämre. Ett annat sätt är att angripa viruset med de egna försvarscellerna, de vita blodkropparna. I samband med virusförökningen sprids viruset tillbaka till omgivningen via t.ex. luftvägar och tarm.

Då man har gått igenom en virusinfektion är man under varierande tid immun mot just detta virus. Kroppen producerar s.k. antikroppar vid första infektionstillfället. Antikropparna hindrar sedan viruset nästa gång kroppen drabbas. Mängden antikroppar varierar från virus till virus. Virussjukdomar med stor produktion av antikroppar ger långvarig immunitet. Mindre produktion ger sämre skydd - till detta slags virus hör influensa.

Vissa virussjukdomar kan förebyggas genom vaccination. Ett vaccin är ett avdödat virus som startar en antikropptillverkning hos individen, utan att denne blir sjuk.

Bakterier

Bakterier är större än virus. De behöver heller inte finnas i lika stora mängder för att vara sjukdomsalstrande. På grund av att bakterien är tyngre än virus krävs tätare kontakt mellan individer för att smitta ska överföras. Bakterieinfektioner ger ofta tydligare lokala symtom på infektionsplatsen, variga flytningar o.dyl.

Man kan vanligen behandla bakterieinfektioner med penicillin eller många andra slags antibiotika. Använder man antibiotika felaktigt, kan de göra bakterierna resistenta, d.v.s. de blir immuna mot antibiotika. Därför är det viktigt att veterinären använder rätt medicin vid rätt tillfälle. Och att du behandlar hästen enligt ordination. Det är viktigt att inte avbryta behandlingen för tidigt även om symptomen försvunnit.

Vissa bakterier kapslar in sig i sporer, om de inte når en ny individ vid smittspridningen. Det är ett överlevnadsvillkor för många bakterier och på så sätt kan de leva upp till ett år utanför hästen. Det är alltså synnerligen viktigt att desinfektera hästens närmiljö ich utrustning vid bakterieangrepp.

Svamp

Svampsporer är större än bakterier. De är inte särskillt vanliga som sjukdomsalstrare. Ringorm är den vanligaste. Svampar avdödas med speciella preparat, s.k. antimykotika.