Frakturer kan uppstå genom yttre våld eller genom överbelastning av skelettet. En av de vanligaste orsakerna är sparkar från andra hästar. Ett antal frakturer orsakas årligen av att hästar sparkar mot hårda, kantiga föremål, går omkull på halt och hårt underlag eller skadas i samband med transport. Bristfälliga staket och olämplig stallinredning ökar också risken för denna typ av skador.

Symptomen

I vissa fall kan man höra ett karakteristiskt ”knäckljud” då frakturen uppstår – till exempel i samband med att den fallit eller slagit i ett hårt föremål. Hästen visar ofta en kraftig smärtreaktion – och avlastar kroppsvikten från den skadade kroppsdelen. Om det är ett ben som skadats, undviker hästen att stödja på benet. I vissa fall uppstår ryckningar i muskelgrupperna kring det skadade området och hästen kommer i svettning.

Att en häst visar plötslig hälta efter att ha utsatts för ett slag, behöver inte betyda att den drabbats av en fraktur. Slaget kan ha träffat en nerv så att en kraftigare hälta av övergående slag uppstått.

Vissa frakturer ger sig tillkänna i form av en hastigt påkommen hälta, men kan vara svåra att fastställa genom yttre tecken. Detta gäller bland annat frakturer på hov- och strålbenet.

Förutom de klart synliga frakturerna finns en rad skelettskador som kan vara svåra att diagnostisera. Vissa av dem ger inte nödvändigtvis hälta som symptom. Här nedan ska vi ge några exempel på frakturer och hur de vanligen ger sig till känna.

Hovbensfraktur

Hovbensfrakturer är tyvärr ganska vanliga. Det typiska symptomet är kraftig hälta. Hästen stöder ofta enbart på tån mot marken. Symptomen kan variera beroende på brottytans beskaffenhet. I många fall är symptomen likartade dem vid hovböld. I allmänhet ger hovböld dock en mer förstärkt puls. Ömheten vid undersökning med visitertång är i allmänhet mer diffus vid hovbensfraktur än vid hovböld. En vanlig reaktion vid hovbensfrakturer är att hästen reagerar när man med visitertång klämmer ihop trakterna. Tillkalla veterinär eftersom symptomen är svåra att särskilja.

Kotsenbensfraktur

Kotsenbensfraktur ger akut, kraftig hälta. Skadan uppkommer oftast hos travare i samband med ansträngning. Till symptomen hör också en fyllnad i kotleden (galla) och kraftig smärtreaktion när kotan böjs. En slutlig diagnos ställs med hjälp av röntgen.

Kotbensfraktur

Kotbensfraktur, eller fissur på kotbenet, är en av de vanligaste skelettskadorna på hästar. Ibland är hältan ganska obetydlig, varför det är lätt att missa diagnosen. I de flesta fall uppvisar hästen emellertid ganska kraftig hälta, ibland kombinerad med krepetition och kraftig fyllnad i kotleden. Vid misstanke om denna typ av fraktur ska kotan stödjas med hårt bandage (gips, zinklim, etc) tills veterinär ställt en säker diagnos.

Vad gör jag?

  1. Se till att du kan hålla hästen stilla. Befria den från utrustning.
  2. Leta efter synliga tecken på skada – till exempel svullnad eller sår. Se efter om du kan hitta spår efter slag i hästens hårrem – till exempel i form av ytlig hudsvullnad, avskavt hår eller smutsavtryck.
  3. Böj det ben hästen inte kan stödja på. Kontrollera om det går att böja eller vrida i onormala lägen. Lyssna efter krepetition (benljud). Notera i vilka lägen hästen visar starkast smärtreaktion.
  4. Den utsatta kroppsdelen bör förses med ett stödjande omslag. I de fall då en häst avlastar en skadad kroppsdel, bör även de ben som därigenom får bära en ökad andel av kroppsvikten förses med stödbandage. Om benet belastas, kan en spricka lätt utvecklas till en fraktur.

Kontakta veterinär

Kraftig hälta eller annan rörelsestörning som kvarstår under en längre stund innebär alltid att man bör låta veterinär undersöka om en fraktur kan ha uppstått. Detta gäller även om yttre tecken på en skelettskada saknas. Vid vissa typer av frakturer kan den hälta som fanns i inledningsskedet gå över tämligen snabbt. Vid brott på kotsenbenen märks till exempel en övergående hälta och en gradvis ökande svullnad i gaffelbanden. En häst med kraftig hälta bör alltid stå på boxvila fram till att en veterinär säger annat.