Skriftligt avtal ett måste

Viktigast av allt när köpet ska avslutas är ett väl utarbetat och ordentligt skrivet köpeavtal som klargör vad säljare och köpare kommit överens om. För dig som köpare är det viktigt att säljaren intygar att hästen är fullt frisk och uppger vilka tidigare sjukdomar eller skador den haft.

Registreringshandlingar (i rasförening) och uppgifter om vaccinationer ska alltid följa hästen. Vill säljaren friskriva sig från några fel måste detta framgå klart i kontraktet. En väl genomförd hästbesiktning är alltid en bra grund för en bra affär. Avtalet bör också säga något om hästens utbildningsnivå och vad den är tänkt att användas till.

Exakta uppgifter om när hästen ska byta ägare och hur, är också mycket viktiga uppgifter i avtalet. Det är beroende på en vanlig allmän begränsning i de flesta djurförsäkringar viktigt att du som köper tecknar försäkring från den dag du övertar risken för skador på hästen samt att säljaren säger upp sin försäkring tidigast denna dag.

Rätt säljare?

Förvissa dig om vem du gör affär med. Och att säljaren verkligen har rätt att sälja hästen. Är det en privatperson, ett företag, eller kanske ett konkursbo som är säljare? Eller har säljaren utsett ett ombud? I så fall måste ombudet alltid styrka sina rättigheter med en skriftlig fullmakt.

Hästaffären och lagen

Köplagen och konsumentköplagen reglerar handeln med hästar. Köplagen gäller när köpet sker mellan två privatpersoner eller mellan två näringsidkare samt när en näringsidkare köper något av en privatperson. Om däremot en privatperson köper hästen av en näringsidkare skall istället konsumentköplagen normalt tillämpas.

Huruvida en häst skall anses behäftad med ett köprättsligt fel bedöms främst med stöd av vad som avtalats. Om inget särskilt avtalats beträffande någon särskild egenskap kan hästen ändå ofta anses behäftad med fel, t.ex. om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta eller från vad säljaren särskilt utfäst.

Vid konsumentköp kan hästen dessutom anses felaktig beträffande egenskap som säljaren inte upplyst om när så skall ske (s.k. upplysningsplikt).

Säljaren ansvarar endast för fel som uppkommit under den tid han står faran för felen. Vid konsumentköp bär han risken till dess att hästen avlämnats till köparen.

En förutsättning för att få åberopa ett köprättsligt fel gentemot säljaren är enligt köplagen att man inte märkte eller borde ha märkt felet vid en undersökning före köpet (s.k. undersökningsplikt). Dessutom gäller enligt såväl köp- som konsumentköplagen att man som huvudregel måste reklamera felet inom en viss tid från det att man upptäckte felet.

Dolda fel

En lättnad beträffande konsumentens börda att bevisa att felet är hänförligt till den tid säljaren stod faran för felet har införts i konsumentköplagen den 1 juni 2002. Om felet visar sig inom sex månader från riskens övergång presumeras felet ha uppkommit före köpet (s.k. dolda fel).

Kan man åberopa ett köprättsligt fel gentemot säljaren är de vanliga påföljderna prisavdrag eller hävning samt skadestånd.

Tänk på att:

  • En grundlig hästbesiktning är A och O.
  • Ställ alltid frågor om tidigare sjukdomar och behandlingar. Nedteckna i avtalet vad säljaren utfäst samt de egenskaper du själv finner.
  • Betala inte hästen innan den överlämnas till dig.
  • Kontrollera hästen noggrant så fort du får hand om den.
  • Får du en misstanke om fel hos hästen – reklamera detta snarast.
  • Och se också till att dokumentera detta fel så snart som möjligt, till exempel med veterinärens hjälp.
  • Ska köpet hävas ska en skriftlig s k hävningsförklaring skrivas – det viktiga är inte att du skriver vackert – utan att du skriver direkt.
  • Kontakta juridisk expertis i tid. Det är viktigt att du gör rätt från början.