Du får t.ex. inte utan lov rida på annans tomt. Du får inte heller taga en olovlig väg över en plantering, åker, äng eller annan äga som kan skadas. Du får slutligen inte rida på sådant sätt att nyttjandet av marken medför nämnvärd skada eller olägenhet för markägaren. Förutom att ta hänsyn till markägaren måste du givetvis följa de bestämmelser som tar sikte på att skydda djur och växter från att skadas.

Håller du dig inom allemansrätten kan markägaren normalt inte hindra dig från att rida på hans mark. Att denne satt upp skyltar som förbjuder tillträde spelar ingen roll. Enligt lag får skyltar varigenom allmänheten avvisas från ett visst område, som är av betydelse för friluftslivet, inte finnas uppsatta utan tillstånd av kommunen.

Tillstånd till att sätta upp en förbudsskylt mot ridning behövs dock inte om det är uppenbart att allmänheten inte får färdas fritt inom området eller att skylten är behörig av något annat skäl.

Av gällande bestämmelser följer att du som huvudregel äger rätt att rida förbi skyltar som förbjuder tillträde till visst område om området omfattas av allemansrätt. Du bör dock vara försiktig och åtlyda skyltar som varnar för faror. Markägaren torde inte sätta upp dylika skyltar utan anledning.