Du får inte heller taga en olovlig väg över en plantering, åker, äng eller annan äga som kan skadas. Du får slutligen inte rida på sådant sätt att nyttjandet av marken medför nämnvärd skada eller olägenhet för markägaren. Förutom att ta hänsyn till markägaren måste du givetvis följa de bestämmelser som tar sikte på att skydda djur och växter från att skadas.

Håller du dig inom allemansrätten kan markägaren normalt inte hindra dig från att rida på hans mark. Om han har stängsel eller motsvarande runt vissa områden av sina ägor spelar ingen roll. Om marken inte omfattas av allemansrätten förhåller det sig annorlunda. Ett stängsel som är uppsatt av myndighet eller annars med stöd av lag medför ofta att området inte skall anses omfattas av allemansrätten. När marken omfattas av allemansrätten har du dock rätt att öppna grindar o d för att rida på andra sidan staketet. Det enda som krävs av dig är att du stänger grinden efter dig!

Om en markägare har stängsel runt hela sin mark så att du inte kan nyttja din allemansrätt genom att rida i området kan länsstyrelsen ingripa. Länsstyrelsen kan med stöd av miljöbalken (MB) förelägga den som håller stängsel i ett område av betydelse för friluftslivet att ordna grindar eller andra genomgångar som behövs för att allmänheten skall kunna komma till mark som omfattas av allemansrätten.

Om markägaren har stängslet endast i syfte att utestänga allmänheten från området kan länsstyrelsen förelägga denne att helt ta bort stängslet.